Category Archives: ผลงานของเรา

โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีลงนามเซ็นต์สัญญา

พิธีลงนามสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 146 เครื่อง มูลค่า 1,289,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระหว่างโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท 108
โอเอ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

ส่งมอบงานครุภัณฑ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

บริษัท 108โอเอ จำกัด ส่งมอบงานครุภัณฑ์ ที่ องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

พิธีลงนามสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

พิธีลงนามสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่องโดย คุณไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กับ คุณอัจจิมา จิรวัฒนรังสี กรรมการผู้จัดการบริษัท 108 โอเอ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561