108oa FixMan ครบทุกปัญหากล้องวงจรปิด

20 ปัญหากล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นบ่อย

เรามีบริการตรวจเช็คบาํรุงรักษาทุกระยะ6เดือน+การบริการด่วน 1 ปี (ไม่รวมค่าอะไหล่) ระบบ NVR / DVR / NETWORKING

เริ่มต้นเพียง 2,000บาท เท่านั้น!!!

1. ตรวจเช็ค การทำงาน NVR / DVR
2. ตรวจเช็คเครื่อง PC BASE
3. ตรวจเช็คการบันทึกข้อมูล(DATA)ให้ถูกต้องครบถ้วน
4. ตรวจเช็คการทำงาน Operating System ทั้งหมด
5. ตรวจเช็คฮาร์ดดิส NVR/DVR ทั้งหมดว่ามี Bad หรือไม่
6. ตรวจเช็ค Network ของเครื่อง Server ทั้งหมด
7. ตรวจเช็ค Chassis media converter fiber to Ethernet
8. ตรวจเช็ค Power Supply Chassis media converter fiber to Ethernet
9. ตรวจเช็คสาย Fiber Optic Patch cord ทั้งหมด
10. ตรวจเช็ค สาย Lan Patchcordทั้งหมด
11. ตรวจเช็คการทำงาน Switch Hub
12. ตรวจเช็คการทำงาน UPS (เครื่องสำรองไฟ) + Battery
13. ตรวจเช็คระบบไฟในตู้ Rack
14. ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศในตู้ Rack
15. ตรวจเช็ค TV / MONITOR
16. ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อระบบไฟ (POE) และระบบจ่ายไฟ
17. ตรวจเช็คอุปกรณ์จ่ายไฟให้ Switch
18. ตรวจเช็คสถานะการทำงานของระบบจ่ายไฟของตู้ Uplink
19. ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Switch Hub
20. ตรวจเช็คทุกจุดเชื่อมต่อของ Network (Port Lan)

 

กล้องวงจรปิด ( CCTV ) ความสูงไม่เกิน 3 เมตร

1. ตรวจเช็ค Focus ของภาพ
2. ตรวจเช็คปรับ มุมกล้องให้คมชัด
3. ตรวจเช็ค Box Service ที่ยึดกับตัวกล้อง
4. ตรวจสอบท่อนำสายสัญญาณของระบบกล้อง

 

สอบถามเพิ่มเติม  02-410-4488#114  สายด่วน 095-797-7233