ส่งมอบงานครุภัณฑ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

   

บริษัท 108โอเอ จำกัด ส่งมอบงานครุภัณฑ์ ที่ องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer), อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch), เครื่องพิมพ์ (Printer) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก (External Harddisk)