Server (เซิร์ฟเวอร์) คืออะไร

Server (เซิร์ฟเวอร์) คือคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลเพื่อแสดงเว็บไซต์ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการของ เซิร์ฟเวอร์ มีดังนี้

■ Client (ลูกข่าย)
คือฝ่ายที่ร้องขอข้อมูลเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์
■ Request (ร้องขอ)
คือการกระทำที่ร้องขอข้อมูลเว็บไซต์โดยที่ฝ่าย Client (ลูกข่าย) เป็นผู้ร้องขอ
ก่อนอื่นจะอธิบายเกี่ยวกับการบริการของ เซิร์ฟเวอร์ ดังนี้
เซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่ส่งข้อมูลเว็บไซต์ให้กับ Client (ลูกข่าย) ที่ร้องขอเว็บไซต์มาหากมี Request สิ่งใดจาก Client เข้ามา เซิร์ฟเวอร์ จะให้บริการสิ่งนั้น และแสดงข้อมูลของเว็บไซต์นั้นบน Browser
แท้จริงแล้ว เซิร์ฟเวอร์ (เซิร์ฟเวอร์) มาจากคำว่า Serve (เสริฟ์) ซึ่ง โดยจะทำหน้าที่เป็นบริกร ค่อยบริการสิ่งต่างๆตามคำเรียกร้องหรือตามคำสั่งนอกจากนี้ความหมายของคำว่า เซิร์ฟเวอร์ ก็มีหลายความหมายเช่น WEB เซิร์ฟเวอร์ , File เซิร์ฟเวอร์ , Mail เซิร์ฟเวอร์ , DNS เซิร์ฟเวอร์ , FTP เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานและความเข้าใจเกี่ยวกับ เซิร์ฟเวอร์ ที่แตกต่างกันไปในบทความนี้เราขออธิบายถึงเรื่อง เซิร์ฟเวอร์ เพียงอย่างเดียว

Physical เซิร์ฟเวอร์ กับ Virtual เซิร์ฟเวอร์
Physical เซิร์ฟเวอร์ คือรูปแบบ เซิร์ฟเวอร์ ที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้และมีอยู่จริง เป็น เซิร์ฟเวอร์ จริงๆ วิชวลเซิร์ฟเวอร์ คือรูปแบบ เซิร์ฟเวอร์ ที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ อธิบายอย่างง่ายก็คือ เซิร์ฟเวอร์ เสมือน หรือ เซิร์ฟเวอร์ จำลองนั้นเอง แต่มีหน้าที่หรือการทำงานเหมื่อน เซิร์ฟเวอร์ จริงทุกประการ

Server

Server Virtualization
คือการนำ เซิร์ฟเวอร์ จริง 1 เครื่องมาจำลองเป็นเซิร์ฟเวอร์เสมื่อนหลายๆเครื่อง

ประเภทของ เซิร์ฟเวอร์

Server

Shared Server
ลักษณะ : เซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ
ข้อดี : ค่าบริการถูก, ใช้งานง่าย
ข้อด้อย : หากเกิดปัญหากับเว็บไซต์ที่อยู่ใน เซิร์ฟเวอร์ เดียวกัน ก็จะส่งผลกระทบกับเว็บไซต์อื่นๆเช่นกัน, ไม่สามารถเพิ่มโปรแกรมอื่นๆนอกเหนือจากโปรแกรมที่มีไว้เพื่อรองรับ
รายละเอียด : แชร์เซิร์ฟเวอร์ คือ เซิร์ฟเวอร์ ที่ถูกแบ่งพื้นที่เพื่อใช้งานรวมกับ เว็บไซต์อื่นๆ เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานของโปรแกรมต่างๆที่ แชร์โฮส มีเท่านั้น หากต้องการลงโปรแกรมเพิ่มเติม นอกเหนืองจากโปรแกรมที่มีไว้รองรับนั้นๆไม่สามารถทำได้
Dedicated server
ลักษณะ : เซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ
ข้อดี : สามารถใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ เซิร์ฟเวอร์ มีได้อย่างเต็มที่, สามารถเลือกลงโปรแกรม และจัดสรรทรัพยากรภายในตามที่ต้องการได้อย่างอิสระ
ข้อด้อย : ราคาแพง, มีขนาดใหญ่เกินไปซึ้งไม่เหมาะสำหรับบางเว็บไซต์
รายละเอียด : ดิดิเคทเซิร์ฟเวอร์ เป็น เซิร์ฟเวอร์ ที่ไม่แบ่งพื้นที่ให้กับผู้เช่ารายอื่น และยังสามารถใช้พื้นที่ทั้งหมดของ เซิร์ฟเวอร์ นั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับบริการที่ต้องการใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะ อีกทั้งยังสามารถเลือกลงหรือเพิ่มโปรแกรมต่างๆได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องมีความชำนาญเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี แต่การเช่าพื้นที่แบบดิดิเคทเซิร์ฟเวอร์นั้นจะมีราคาแพง เนื่องจากเป็นการเช่าใช้ทั้ง เซิร์ฟเวอร์

VPS (Virtual Private Server)
ลักษณะ : เซิร์ฟเวอร์เสมือน
ข้อดี : หากตัวใดตัวนึงเกิดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวอื่นนั้นมีน้อยมาก, ราคาถูกกว่าดิดิเคทเซิร์ฟเวอร์
ข้อด้อย : ต้องมีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ เซิร์ฟเวอร์ ระบบจะล่มได้ก็ต่อเมื่อ เซิร์ฟเวอร์ มีปัญหา, ความยุ่งยากในการลงโปรแกรมหรือการใช้โปรแกรมต่างๆ ต้องมีผู้ชำนาญที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้ค่อยดูแล
รายละเอียด : วีพีเอส (วิชวล ไพเวท เซิร์ฟเวอร์) คือ เซิร์ฟเวอร์ เสมือน มีหน้าที่เหมื่อนกับ เซิร์ฟเวอร์ ทุกประการ แต่เป็นนามธรรมนั้นเอง คือไม่สามารถจับต้องสัมผัสได้ เป็นการจำลองขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมื่อน เซิร์ฟเวอร์ ตามรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ทุกประการ โดยจะแบ่งพื้นที่จาก1 เซิร์ฟเวอร์ ออกเป็น เซิร์ฟเวอร์ ย่อยอีกหลายๆ เซิร์ฟเวอร์ ที่เรียกว่า vps หรือเสริฟ์เวอร์จำลอง หาก vps ตัวใดตัวนึงเกิดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวอื่นนั้นมีน้อยมาก เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการลดหรือเพิ่มพื้นที่สำหรับบริการได้ตามที่ต้องการ เช่นระยะเริ่มแรกอาจจะใช้พื้นที่น้อยสำหรับฝากเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ หลังจากนั้นหากต้องการเก็บข้อมูลเว็บไซต์มากขึ้นก็สามารถเพิ่มขนาดพื้นที่บริการได้

Cloud Server
ลักษณะ : เซิร์ฟเวอร์เสมือน
ข้อดี : เพิ่มขนาดการให้บริการให้ตามอัตโนมัติ หากมีการเรียกดูเว็บไซต์มากกว่าจำนวนเดิมที่คาดคะเนไว้ ความเสี่ยงที่จะเกิดระบบล่มมีน้อยมาก ข้อด้อยมีราคาสูง, ต้องมีผู้ชำนาญด้านโปรแกรมต่างๆคอยดูแล, รวมถึงต้องบริหารจัดการเรื่องต่างๆเองทั้งหมด
รายละเอียด : คลาวน์เซิร์ฟเวอร์ คือการนำ เซิร์ฟเวอร์ หลาย เซิร์ฟเวอร์ มาเชื่อมต่อกันและทำงานร่วมกัน cloud เซิร์ฟเวอร์ มีประสิทธิภาพการทำงานสูง เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลหรือเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ ทุกตัวจะช่วยกันประมวลผลต่างๆตามขั้นตอนจนเสร็จ หากเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดกับ เซิร์ฟเวอร์ ตัวใดตัวนึง เซิร์ฟเวอร์ ตัวอื่นๆก็จะทำหน้าที่ประมวลผลตามคำสั่งนั้นจนเสร็จ เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการพื้นที่สำหรับรองรับการเรียกใช้บริการของ user ในช่วงเวลาที่ต้องการ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีบริการเพิ่มขนาดพื้นที่โดยอัตโนมัติเพื่อรองรับการใช้บริการตามขนาดบริการหรือตามจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการยังเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 108oa.co.th หรือพูดคุุยกับเราที่ facebook